Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Rács mögött marad a Békés megyei drogdíler- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a Békés megyei elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sa hely­ben­ha­gyá­sát, akit a Gyu­lai Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. 

Az ügyész­ség a férfi ellen azért emelt vádat, mert a több­szö­rö­sen – rész­ben kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt – már elítélt vád­lott mint­egy 2 éven keresz­tül szer­zett meg külön­fé­le típu­sú kábí­tó­sze­re­ket, melye­ket azután rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve Békés megyei tele­pü­lé­se­ken értékesített.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott és védő­je elté­rő tény­ál­lás és minő­sí­tés vala­mint a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a nem jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra és a vád­lott sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, míg a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re és elkö­ve­té­sé­nek mód­já­ra figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye a ter­helt ese­té­ben fenn­áll. Miu­tán pedig az eljá­rás cél­jai csak a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa mel­lett biz­to­sít­ha­tók, a vád­lott ese­té­ben nem jöhet szóba eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa. Ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a vád­lott és védő­je által beje­len­tett, a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sét célzó fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak és a tör­vény­szék vég­zé­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.