Főoldal » Hírek » Rátámadt a nőre, mert azt hitte, hogy büntetőfékezett előtte - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy vélt bün­te­tő­fé­ke­zés miatt akart bosszút állni.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 júni­u­sá­ban 7-es számú főúton gép­ko­csi­val kika­nya­ro­dott a sér­tett elé, aki később a belső sáv­ban meg­előz­te, majd vissza­so­rolt elé, és elka­nya­ro­dott jobb­ra egy mel­lék­utcába. A vád­lott az asszony manő­ve­rét „bün­te­tő­fé­ke­zés­ként” értel­mez­te, ezért indu­lat­ba jött, és követ­ni kezd­te őt. Ezt a sér­tett is ész­lel­te, majd egy idő után azért, hogy kivon­ja magát a veszélyhely­zet­ből, a gép­ko­csi­já­val félre állt, és véde­ke­zés­ként magá­ra zárta az ajtót.

A vád­lott ekkor indu­la­to­san és kia­bál­va a nő autó­já­hoz sie­tett, ami­nek meg­pró­bál­ta kinyit­ni a veze­tő olda­li ajta­ját, mivel azon­ban ez nem sike­rült, több alka­lom­mal a gép­ko­csi­ra ütött, ille­tő­leg egy jól irány­zott moz­du­lat­tal kitör­te a vissza­pil­lan­tó tükör üve­gét is, majd távo­zott a helyszínről.

A sér­tett azon­ban a tele­fon­já­val vide­ó­fel­vé­telt készí­tett a tör­tén­tek­ről, ezért a sió­fo­ki rend­őrök még aznap elfog­ták a fér­fit. A sér­tett gép­ko­csi­já­ban a ron­gá­lás követ­kez­té­ben közel 200.000,-Ft-os kár keletkezett.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lás során az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, aki­vel szem­ben 6 hónap fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.

A sér­tett által készí­tett vide­ó­fel­vé­tel a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el: 
https://www.facebook.com/watch/?v=363498815425842