Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Rekordszámú vesztegetést követett el egy határrendész - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓKKAL

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott jog­erős íté­le­tet a bíróság.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint 2016-ban egy isme­ret­len szerb állam­pol­gár útle­ve­len­ként 100 eurót aján­lott egy magyar határ­ren­dész­nek azért, hogy az okmány tulaj­do­no­sá­nak tény­le­ges jelen­lé­te nél­kül, az abban lévő ada­to­kat rög­zít­se a nyil­ván­tar­tás­ban és az útle­ve­let belé­pést iga­zo­ló bélyeg­ző­vel lássa el.

Az isme­ret­len szerb sze­mély célja az volt, hogy har­ma­dik ország­be­li állam­pol­gá­rok Schen­ge­ni öve­ze­ten belü­li tar­tóz­ko­dá­sát, az ország­ba tör­té­nő belé­pé­sé­nek adat­bá­zis­ban tör­té­nő valót­lan rög­zí­té­sé­vel jog­el­le­ne­sen lega­li­zál­ja. A lét­re­jött meg­ál­la­po­dás alap­ján az isme­ret­len sze­mély 2017. janu­ár 1-je és 2017. októ­ber 11-e között össze­sen 1735 darab útle­ve­let adott át a vádlottnak.

Az útle­vél­ke­ze­lő – aki­nek szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya azóta meg­szűnt – 1724 unión kívü­li ille­tő­sé­gű állam­pol­gár ese­té­ben vég­zett valót­lan adat­rög­zí­tést. A volt rend­őr 18 útle­vél bedol­go­zá­sát 2017. októ­ber 11-én szin­tén elvé­gez­te, azon­ban – a tet­ten­éré­se miatt – az ezért ígért pénzt már nem tudta átven­ni, míg 11 útle­vél ese­té­ben az adat­rög­zí­tést már meg sem kezd­te. A vád­lott mind­ezért 170.600 euró­nak meg­fe­le­lő össze­get vett át jog­ta­lan előnyként.

A nyo­mo­zó ügyész­ség 1735 rend­be­li elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és 1724 rend­be­li hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat 2020. már­ci­us 31-én a volt rend­őr ellen.

A 2020. szep­tem­ber ele­jén meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott beis­mer­te bűnös­sé­gét és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa elfo­gad­ta a volt határ­ren­dész beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát, majd a vád sze­rin­ti tény­ál­lás és minő­sí­tés sze­rint 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, egy­út­tal 52.544.880 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­delt el vele szem­ben. Az íté­let jogerős.