Főoldal » Hírek » Rendőrségi fogdán bántalmaztak egy férfit - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los eljá­rás­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 7 sze­mély ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál. A rend­őrök az intéz­ke­dés hely­szí­nén, majd a kapi­tány­ság befo­ga­dó és elő­ál­lí­tó helyi­sé­ge­i­ben is több­ször bán­tal­maz­tak egy férfit. 

A rend­őrök 2021. júni­us 3-án, este, Buda­pes­ten garáz­da­ság miatt intéz­ked­tek egy fér­fi­val, akit ellen­sze­gü­lő és táma­dó maga­tar­tá­sa miatt elő­ál­lí­tot­tak egy kerü­le­ti rendőrkapitányságra.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fér­fit a rend­őrök az intéz­ke­dés hely­szí­nén, majd a kapi­tány­ság befo­ga­dó és elő­ál­lí­tó helyi­sé­ge­i­ben is több­ször bán­tal­maz­ták, aki ennek követ­kez­té­ben soro­zat bor­da­tö­rést és a felső tes­tén zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A lég­mell kiala­ku­lá­sa a sér­tett­nél élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő, amely orvo­si segít­ség­nyúj­tás nél­kül nem lett volna elhárítható.

Az első bán­tal­ma­zást a sér­tett akkor szen­ved­te el, ami­kor az intéz­ke­dés kez­de­tén az egyik rend­őr felé lépett, aki miu­tán eltol­ta magá­tól a fér­fit, meg­ra­gad­ta a nya­kát, és azt több másod­per­cig kisebb erő­vel szo­rí­tot­ta. A férfi ezt köve­tő­en ellen­állt, az álta­la hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi kul­csát eldob­ta, és egy szé­ket rúgott az egyik rend­őr felé, aki erre ököl­lel fejen ütöt­te a sértettet.

A kapi­tány­ság befo­ga­dó helyi­ség­ben a – koráb­ban a sér­tett nya­kát meg­szo­rí­tó – rend­őr meg­ra­gad­ta a fér­fit a felső tes­tén és erő­szak­kal egy sám­li­ra nyom­ta le, miköz­ben ököl­lel a hasát megütötte.

Később egy rend­őr, – a koráb­bi bán­tal­ma­zó és egy kol­lé­gá­ja támo­ga­tá­sá­val – irri­tá­ci­ót okozó gázspray-t fújt a zárt lég­te­rű elő­ál­lí­tó helyi­ség­be, ahol a sér­tett egye­dül tartózkodott.

Egy óra eltel­té­vel egy újabb, és a gáz­spray fújá­sá­ban részt­ve­vő két rend­őr elha­tá­roz­ta, hogy a fér­fit bán­tal­maz­ni fogja, ezért bemen­tek az elő­ál­lí­tó helyi­ség­be, ahol test­szer­te kitar­tó­an rug­dos­ták és tenyér­rel, vala­mint ököl­lel ütöt­ték a sértettet.

A bán­tal­ma­zás­ban részt nem vevő, de azt ész­le­lő rend­őrök a tör­tén­te­ket nem jelen­tet­ték, azzal szem­ben nem lép­tek fel, egyi­kük támo­ga­tó jelen­lé­té­vel segí­tet­te az elkö­ve­tést, így vala­mennyi­en bűn­cse­lek­ményt követ­tek el.

A fog­dán tör­tént bán­tal­ma­zás­ban részt­ve­vő három rend­őr szol­gá­la­ti viszo­nya meg­szűnt, közel négy hóna­pig vol­tak letar­tóz­ta­tás­ban, az álta­luk elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek akár 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethetőek.