Főoldal » Hírek » Rendszeresen brutálisan bántalmazta élettársát – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élettársát. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. már­ci­us hónap­tól augusz­tus hónap végé­ig élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tett nővel, akit együtt­élé­sük során rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott. 2021. május ele­jén az esti órák­ban élet­tár­sá­val az utcán sétál­tak haza­fe­lé, vitat­koz­ni kezd­tek, ekkor élet­tár­sa nya­kát meg­ra­gad­ta és föld­re lökte, házuk­ba érve tovább szi­dal­maz­ta, majd több alka­lom­mal ököl­lel arcán és fején meg­ütöt­te. A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­lott 2021. augusz­tus máso­dik felé­ben egy napon a dél­utá­ni órák­ban ismé­tel­ten vitat­ko­zott élet­tár­sá­val, az ágyon fekvő nőt fejbe rúgta, majd ököl­lel mell­ka­sát, fejét, lábát, kar­ja­it ütle­gel­te. A sér­tett könnyebb zúzó­dá­sos, ille­tő­leg vér­öm­lennyel és repesz­tett sebek­kel járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A nő végül meg­elé­gel­te a vád­lott agresszi­vi­tá­sát, sza­kí­tott vele és haza­köl­tö­zött a szüleihez.

Az ügyész­ség a más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tást kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a bíróságnál.