Főoldal » Archív » Rendszeresen verte gyermekét az apa

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az apá­val szem­ben, aki maga­tar­tás­za­var­ban szen­ve­dő gyer­me­két rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, egy­szer azért ütöt­te meg, mert a gyer­mek az isko­lá­ból kiszö­kött a pékségbe.

A vád­irat sze­rint a férfi és az élet­tár­sa két kis­ko­rú gyer­me­ket nevel­tek az orosz­lá­nyi lakás­ban, az egyik gyer­mek maga­tar­tás­za­va­rai miatt orvo­si keze­lés alatt állt.

Az apa 2018. janu­ár­ját meg­elő­ző­en rend­sze­re­sen úgy bán­tal­maz­ta a beteg gyer­me­két, hogy a lakás­ban szi­vacs papuccsal ütle­gel­te a kezén és a fenekén.

A gyer­mek 2018. janu­ár 15-én az isko­lá­ból kiszö­kött a pék­ség­be, ezt jelez­ték a szü­lők­nek. A délutáni-esti órák­ban a férfi kér­dő­re vonta a gyer­me­két, aki nem akart neki vála­szol­ni. Ezután az apa leg­alább két, nagy erejű ütést mért a gyer­me­ke nya­ká­ra és hátá­ra, mely­től a bal vál­lán 8 napon belü­li sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.