Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Részeg apa hasba szúrta a fiát – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az apa laká­suk­ban ita­lo­zás­kor szó­vál­tás­ba került a fiá­val, köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást, majd az asz­tal­ról fel­vett bics­ká­val a fiát hasba szúrta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott több éve elvált a fele­sé­gé­től, de egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő közös laká­su­kat a vád­lott hasz­nál­ta, ahol vele lakott az élet­tár­sa, és a vád­lott két nagy­ko­rú fia. 2022. ápri­lis ele­jén, este, az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett az egyik fiá­val. Mind­ket­ten szi­dal­maz­ták egy­mást, majd a férfi az asz­tal­ról fel­ka­pott egy 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­kát, oda­lé­pett a fiá­hoz, len­dü­let­ből hasba szúr­ta, majd a kést kihúz­ta. A sér­tett vérző sérü­lé­sét látva a vád­lott élet­tár­sá­tól kért segít­sé­get, aki nem tudta a vér­zést elál­lí­ta­ni, így orvos­hoz vitte.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a sér­tett köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el. Az ennél is súlyo­sabb sérü­lés elma­ra­dá­sa a szú­rás irá­nyá­nak és a vélet­len­nek tud­ha­tó be.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.