Főoldal » Hírek » Részegen törték össze a munkáltatójuk autóját - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és több rend­be­li ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint itta­san, enge­dély nél­kül vit­ték el a mun­kál­ta­tó­juk autó­ját, ami­vel egyi­kük később bal­ese­tet is okozott.

A vád sze­rint a 35, 33 és 27 éves vád­lot­tak 2020 novem­be­ré­ben egy sió­fo­ki épít­ke­zé­sen dol­goz­tak, a nap végén pedig közö­sen ita­loz­tak egy köze­li mun­kás­szál­lón. Ami­kor már min­den ita­luk elfo­gyott, a fér­fi­ak – annak elle­né­re, hogy a jármű hasz­ná­la­tá­ra nem vol­tak jogo­sul­tak – a mun­kál­ta­tó­juk autó­já­val indul­tak továb­bi alko­holt vásá­rol­ni, a sió­fo­ki rend­őrök azon­ban köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták őket.

Amíg a jár­mű­vet ezi­dá­ig itta­san veze­tő 35 éves vád­lot­tat a rend­őrök min­ta­vé­tel cél­já­ból a sió­fo­ki kór­ház­ba elő­ál­lí­tot­ták, a két fia­ta­labb férfi az autó­nál maradt, de annyi­ra itta­sak vol­tak, hogy a rend­őri intéz­ke­dés elle­né­re is elha­tá­roz­ták, hogy tovább utaz­nak Budapestre.

A több mint száz kilo­mé­te­res út után a fővá­ros­ba érve a 33 éves vád­lott – miköz­ben társa a hátsó ülé­sen aludt – defek­tet kapott, azon­ban a műsza­ki hiba elle­né­re nem állt félre, hanem tovább köz­le­ke­dett a for­ga­lom­ban. Mivel a gép­ko­csi egyre nehe­zeb­ben volt irá­nyít­ha­tó, a vád­lott neki­üt­kö­zött három par­ko­ló autó­nak, a bal­ese­tet köve­tő­en pedig egy busz­meg­ál­ló­ban állt meg.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel két vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, míg a har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pek a hely­szí­ni szem­le során készültek.