Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Revansot vettek a biztonsági őrök - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három biz­ton­sá­gi őrrel szem­ben, akik bosszú­ból támad­tak egy bará­ti tár­sa­ság­ra a Pető­fi sétá­nyon.

A vád sze­rint a három fér­fi­ból és két nőből álló tár­sa­ság tag­jai 2022 júli­u­sá­ban egy sió­fo­ki bár­ban szó­vál­tás­ba keve­red­tek a dol­go­zók­kal, a vita pedig tett­le­ges­sé­gig fajult. Bár az ötfős tár­sa­ság ezt köve­tő­en távo­zott a szó­ra­ko­zó­hely­ről, az ese­mé­nyek­ről tudo­mást sze­rez­ve a Pető­fi sétá­nyon dol­go­zó biz­ton­sá­gi őrök – köz­tük egy ugyan­ilyen jel­le­gű, biz­ton­sá­gi őrként elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban már elítélt férfi, illet­ve két fia­ta­labb, húszas és har­min­cas éve­ik­ben járó társa – rend­kí­vül dühös­sé vál­tak, és elha­tá­roz­ták, hogy meg­to­rol­ják a tör­tén­te­ket.

Ennek érde­ké­ben a vád­lot­tak a tár­sa­ság után indul­tak, és annak tag­ja­it trá­gár sza­vak köze­pet­te kér­dő­re von­ták, majd leköp­ték. Ezt köve­tő­en az idő­sebb vád­lott az egyik férfi kar­ját ellök­ve, a saját kezét ököl­be szo­rít­va folya­ma­to­san ütést imi­tá­ló moz­du­la­to­kat tett, fia­ta­labb tár­sai pedig meg­lök­ték és meg­ütöt­ték a tár­sa­ság férfi tag­ja­it, akik ettől a föld­re estek. Az egyik fér­fit a leg­fi­a­ta­labb vád­lott még akkor is leütöt­te hátul­ról, ami­kor az meg­pró­bált fel­áll­ni. A bán­tal­ma­zás során könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dő férfi ezután a rend­őrök­től kért segít­sé­get, a vád­lot­tak azon­ban – még mielőtt a jár­őrök a hely­szín­re értek volna – sie­tő­sen távoz­tak.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az idő­sebb fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, fia­ta­labb tár­sai vonat­ko­zá­sá­ban pedig pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, és ezzel egy­ide­jű­leg párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt.