Főoldal » Hírek » Segítséget ajánlott, majd meglopta áldozatát - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki azzal szó­lí­tott le egy 67 éves nőt, hogy elvi­szi autó­val bevá­sá­rol­ni, majd haza­fe­lé menet, ami­kor meg­állt, kikap­ta a nő kezé­ből a pénz­tár­cát, kivet­te belő­le a pénzt, majd elhajtott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. szep­tem­ber 13-án, dél­után, a XXII. kerü­let, Bar­tók Béla úton köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val, ami­kor az egyik busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó 67 éves nőnek fel­aján­lot­ta, hogy 1.000 forin­tért elvi­szi autó­val vásá­rol­ni. A sér­tett ezt elfo­gad­ta, így a férfi a nőt egy XXII. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ba vitte. A sér­tett a pos­tán - a vád­lott tud­tá­val - 150.000 forint kész­pénzt vett fel, majd bemen­tek a gyógy­szer­tár­ba, autó­val men­tek egy ben­zin­kút­hoz, később egy dohány­bolt­nál is meg­áll­tak. Ami­kor tovább indul­tak, a sér­tett meg­kér­te a fér­fit, hogy áll­jon meg, mert kiszáll­na, ezért az elkö­ve­tő letért egy mel­lék­út­ra. A sér­tett a pénz­tár­cá­já­ból elő­vett 2.500 forin­tot, a férfi azon­ban közöl­te, hogy ez kevés lesz, majd kikap­ta a nő kezé­ből a pénz­tár­cát, kivett belő­le 130.000 forin­tot, majd fel­szó­lí­tot­ta uta­sát, hogy száll­jon ki. A nő annyi­ra ledöb­bent, hogy a fel­szó­lí­tás­nak ele­get téve, kiszállt, a vád­lott pedig elhajtott.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár 130.000 forint volt, amely­ből a nyo­mo­zók a vád­lott elfo­gá­sa­kor 95.000 forin­tot lefog­lal­tak, és a sér­tett­nek kiad­tak, ezál­tal a kár nagyobb része megtérült.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 28 éves fér­fit lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, és a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vasarolni-vitte-majd-meglopta-idos-aldozatat