Főoldal » Hírek » Segítséget akart szerezni családtagjai megöléséhez – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki azért bérelt fel vala­kit, hogy segéd­kez­zen a halál­lal járó terve kivitelezésében.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott közel 30 évig élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel, aki­vel közös gyer­me­kük is szü­le­tett. A férfi együtt­élé­sük alatt rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, ezért a nő és a már fel­nőtt­ko­rú fiú 2021 janu­ár­já­ban egy másik falu­ba köl­tö­zött. A ter­helt a sza­kí­tást köve­tő­en sem hagyott fel csa­lád­tag­jai hábor­ga­tá­sá­val, folya­ma­to­san zak­lat­ta és fenye­get­te őket, majd 2023 őszén elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli a sértetteket.

A vád­lott egy isme­rő­se köz­ve­tí­té­sé­vel jutott el ahhoz a sze­mély­hez, akit azzal bízott meg, hogy gyer­me­két és koráb­bi élet­tár­sát vigye olyan hely­re, ahol ő inzu­lin­túl­ada­go­lás­sal végez­het velük. A meg­bí­zá­si díj 300.000 forint volt, amely­ből 24.500 forint elő­le­get adott a vád­lott egy kapos­vá­ri áru­ház par­ko­ló­já­ban a meg­bí­zott­nak. A férfi ezen alka­lom­mal a meg­bí­zott kéré­sé­re a sér­tet­tek­ről fotó­kat is átnyúj­tott az azo­no­sí­tá­suk­hoz szük­sé­ges ada­tok­kal együtt.

A vád­lott ember­ülés elő­ké­szü­le­té­nek minő­sü­lő meg­bí­zá­sá­ról azon­ban a nyo­mo­zó ható­ság tudo­mást szer­zett, ezért őri­zet­be vet­ték, majd ügyész­sé­gi indít­vány alap­ján a bíró­ság elren­del­te a férfi letartóztatását.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.