Főoldal » Hírek » Segítségnyújtásból lopás – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás, lopás, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés és garáz­da­ság miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki koráb­bi bün­te­té­se­i­nek pró­ba­ide­je alatt hat bűn­cse­lek­ményt is elkövetett.

A vád sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett sükös­di férfi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt állt, ami­kor amfe­ta­min fogyasz­tást köve­tő­en, 2023. júni­us 16-án, dél­után, egy jármű uta­sa­ként a bajai rend­őrök iga­zol­tat­ták és a vize­le­té­ben a kábí­tó­szert kimutatták.

A vád­lott 2023. augusz­tus 25-én gép­ko­csi­val köz­le­ked­ve meg­állt egy műsza­ki okok miatt az út szé­lén par­ko­ló gép­ko­csi mel­lett és segít­ség­nyúj­tás címén beült a sér­tett gép­ko­csi­já­ba, hogy azt bein­dít­sa. Eköz­ben - kihasz­nál­va a bajba került autós figyel­met­len­sé­gét - a hátsó ülé­sen lévő nylon­tás­ká­ból ellop­ta a benne lévő 800.000 forint készpénzt.

A vád­lott emel­lett Sükös­dön rend­sze­re­sen úgy köz­le­ke­dett, hogy jár­mű­vé­re más gép­ko­csik­ra kiál­lí­tott rend­szám­táb­lá­kat helye­zett fel.

Egy hónap­pal azután, hogy egy újabb íté­le­té­ben a bíró­ság őt ismét fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a férfi 2023. októ­ber 21-én dél­után az édes­any­ját bajai ott­ho­ná­ban szi­dal­maz­ta és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te, a nő fér­jét pedig több­ször ököl­lel meg­ütöt­te és meg­rúg­ta. Ami­kor az asszony az utcá­ra mene­kült, fia oda is követ­te, majd a fele­sé­ge védel­mé­ben fel­lé­pő férj­jel az utcán összeverekedett. 

Az ügyész­ség a fér­fit lopás és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te mel­lett kábí­tó­szer bir­tok­lás, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi két, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sét is utó­lag végre kell haj­ta­ni. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a lopás­sal érin­tett jármű hátsó ülése, vala­mint a kábí­tó­szer fogyasz­tás vizs­gá­la­ta látható.