Főoldal » Archív » Sötétben is focizni akartak – 120 000 forint kárt okoztak

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség által elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás elér­te cél­ját, a ron­gá­lás vét­sé­gét elkö­ve­tő fia­ta­lok ugyan­is meg­ál­la­pod­tak a sér­tet­tel, két­ke­zi mun­ká­juk­kal jóvá­tet­ték az álta­luk oko­zott sérel­met, így a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást is elkerülték.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint 2018. novem­ber 24-én, 16 óra körü­li idő­pont­ban a két fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott több barát­juk­kal együtt foci­zott egy bátony­te­re­nyei isko­la mögött lévő, a váro­si önkor­mány­zat által üze­mel­te­tett műfü­ves sportpályán.

Miu­tán besö­té­te­dett, a fiúk fel akar­ták kap­csol­ni a pálya vilá­gí­tá­sát, mert tovább sze­ret­ték volna ker­get­ni a bőrt. A két fiú kinyi­tot­ta az elekt­ro­mos kap­cso­ló­szek­rényt, azon­ban annak belső áram­kap­cso­ló részét zárva talál­ták, emi­att azt elkezd­ték fesze­get­ni, majd rug­dos­ni, hogy kinyis­sák, míg annak ajta­ja letört. Ezt köve­tő­en a fiúk meg­pró­bál­ták fel­kap­csol­ni a vilá­gí­tást, de miu­tán a szek­rény­ben áram alatt lévő kap­cso­ló nem volt, nem jár­tak sikerrel.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők a sér­tett önkor­mány­zat­nak 120.000 Ft kárt okoz­tak, cse­lek­mé­nyük ezért ron­gá­lás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A nyo­mo­zás során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, azt meg­bá­nó maga­tar­tást tanú­sí­tó gya­nú­sí­tot­tak kér­ték az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ami­hez a sér­tett önkor­mány­zat is hoz­zá­já­rult. A köz­ve­tí­tői eljá­rást – ami egy konf­lik­tus­ke­ze­lő eljá­rás, amely­nek célja, hogy a sér­tett és az elkö­ve­tő között füg­get­len köz­ve­tí­tő bevo­ná­sá­val a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gí­tő írás­be­li meg­ál­la­po­dás jöj­jön létre – ezért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elrendelte.

A köz­ve­tí­tő, a Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal párt­fo­gó fel­ügye­lő­je a medi­á­ci­ós eljá­rást ered­mé­nye­sen foly­tat­ta le. A felek sike­re­sen meg­ál­la­pod­tak, okán annak is, hogy az önkor­mány­zat nem pénz­be­li kár­té­rí­tést kért jóvá­té­tel­ként, hanem azt, hogy a fia­ta­lok köz­mun­kát végez­ze­nek, a tele­pü­lés köz­te­rü­le­te­i­nek tisz­tán tar­tá­sá­ban vegye­nek részt.

A gya­nú­sí­tot­tak a meg­ál­la­po­dás­nak ele­get tet­tek, erre tekin­tet­tel a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá tevő gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben az eljá­rást megszüntette.