Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetés az indítvány a kiszolgáltatott ismerősüket bántalmazó és megalázó fiatalokkal szemben - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyoz az ügyész­ség annak a három fia­tal­nak az ügyé­ben, akik beteg­sé­ge miatt kiszol­gál­ta­tott isme­rő­sü­ket bán­tal­maz­ták és megalázták.

A Pest Megyei Főügyész­ség 2020 decem­be­ré­ben emelt vádat három - az elkö­ve­tés­kor 17 és 21 év közöt­ti - fia­tal­em­ber­rel szem­ben. A fia­ta­lok egy Pest megyei tele­pü­lé­sen 2019 novem­be­ré­ben, éjsza­ka, közös ita­lo­zást köve­tő­en rátá­mad­tak az isme­ret­sé­gi körük­be tar­to­zó, kerék­pár­ral köz­le­ke­dő, szel­le­mi fogya­té­kos 24 éves fér­fi­ra. Ami­kor a sér­tett a továb­bi rúgá­sok elől a hely­szín­ről el akart mene­kül­ni, tovább bán­tal­maz­ták, ami­től epi­lep­szi­ás roha­mot kapott, föld­re esett, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra és moz­gás­ra kép­te­len­né vált. Az elkö­ve­tők ezután sem hagy­tak fel a bán­tal­ma­zá­sá­val, illet­ve a mene­kü­lés­re kép­te­len sér­tet­tet külön­fé­le­kép­pen meg­aláz­ták. Erköl­csi fék­től men­tes cse­lek­mé­nyük­ről mobil­te­le­fo­nok­kal fel­vé­te­le­ket készí­tet­tek, ame­lyet később közzé tet­tek az interneten.

A hely­szín­ről távo­zá­suk előtt még elvet­ték a véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett fül­hall­ga­tó­ját és meg­fe­nye­get­ték, hogy ne meré­szel­jen a rend­őr­ség­hez for­dul­ni, mert akkor elbán­nak a csa­lád­já­val is. Az éjje­li, haj­na­li hideg­ben maga­te­he­tet­le­nül a föl­dön fekvő sér­tet­tet hátra hagy­ták, akt egy járó­ke­lő reg­gel 8 óra­kor talált meg és hívott mentőt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék az elkö­ve­tő­ket bűnös­nek mond­ta ki élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­ben, ható­sá­gi eljá­rás­ban kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­ben, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­ben. A tör­vény­szék a fia­tal­ko­rút 1 év 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év és 6 hó pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­re, egyik tár­sát 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, míg a másik tár­sát 1 év 10 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy elren­del­te mind­nyá­juk párt­fo­gó felügyeletét.

Az íté­let ellen az ügyész mind­há­rom vád­lott ter­hé­re, hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A hatá­ro­zat ellen a vád­lot­tak védői téves jogi minő­sí­tés miatt, rész­ben fel­men­té­sért, rész­ben a bün­te­té­sek eny­hí­té­sé­ért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, és kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát. Az elkö­ve­tők a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig sza­bad­lá­bon védekeznek.