Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Súlyosabb büntetést kér a „diszkópápára” és társaira a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2020. júli­us 16-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az egy­ko­ri „disz­kópá­pát”, V. Lász­ló I. rendű vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül hét év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, 108.000.000 Ft pénz­bün­te­tés­re, vala­mint hét év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az eljá­ró kato­nai tanács hatá­ro­za­tá­val bűnös­nek mond­ta ki S. P. XI. rendű vád­lot­tat befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt két év, vég­re­haj­tá­sá­ban öt évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint 200.000 Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te. Az első­fo­kú bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki továb­bá D. G. L. XX. rendű vád­lot­tat bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt egy év hat hónap vég­re­haj­tá­sá­ban három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, 100.000 Ft pénz­bün­te­tés­re és 50.000 Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítélte.

A kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val – a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va – kez­de­mé­nyez­te, hogy a veze­tő rend­őr­tisz­te­ket soro­zat­ban meg­vesz­te­ge­tő V. Lász­ló I. rendű vád­lot­tal szem­ben fel­emelt tar­tal­mú fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést szab­jon ki a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csa, míg S. P. XI. rendű vád­lot­tal szem­ben alkal­maz­zon pénz­bün­te­tést is, illet­ve D. G. L. XX. rendű vád­lott pénz­bün­te­té­sé­nek mér­té­két súlyosítsa.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

/wp-content/uploads/sajto1/2014/08/knyf-v.-laszlo-vademeles.pdf

Az ügy­ben infor­má­ci­ót ad a sajtó számára:

Dr. Csiha Gábor alez­re­des mb. kato­nai osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő; csiha.gabor@mku.hu, 0630 598 3319