Főoldal » Hírek » Súlyosan veszélyeztették gyermekeiket a szülők – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy pár­ral szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, akik -  a vád sze­rint - közös kis­ko­rú gyer­me­ke­i­ket pené­szes falú és pad­ló­za­tú, hideg ingat­lan­ban nevel­ték. A gyer­me­kek fizi­ka­i­lag és érzel­mi­leg is elha­nya­gol­tak vol­tak az alko­ho­li­zá­lás, dohány­zás és sze­ren­cse­já­ték ter­hel­te hét tagú családban.

A vád­irat sze­rint egy pené­szes, ren­de­zet­len, testi épsé­get veszé­lyez­te­tő ingat­lan két szo­bá­já­ban lakott a pár, a nő két nagy­ko­rú fia, kis­ko­rú lánya és a vád­lot­tak két közös kis­ko­rú kisfia.

A gyer­me­kek ápo­lat­la­nok vol­tak, a leg­ki­sebb gyer­mek úgy ment 2020 éve ele­jén óvo­dá­ba, hogy mind­két láb­fe­jén fagyá­si sérü­lé­sek vol­tak. Nevé­re nem hall­ga­tott, futni, egye­ne­sen a hátán feküd­ni nem volt képes, tár­sai hátá­ra mász­va, belé­jük harap­va pró­bált velük kap­cso­la­tot teremteni.

A fel­nőtt fia­tal­em­be­rek ittas álla­pot­ban meg­va­ló­sult rend­sze­res konf­ron­tá­ló­dá­sa rossz hatás­sal volt a kis­ko­rú gyermekekre.

A kis­lány isko­lai közös­ség­be való beil­lesz­ke­dé­sét jelen­tő­sen nehe­zí­tet­te ápo­lat­lan meg­je­le­né­se és a meg­ta­nult rossz prob­lé­ma­meg­ol­dó stra­té­gi­á­ja is, meg­vi­sel­ték egyik  fel­nőtt báty­ja őt bán­tal­ma­zó maga­tar­tá­sai, mellyel szem­ben szü­lei nem véd­ték meg, az ese­te­ket rájuk hagyták.

A vád­lot­tak maga­tar­tá­sa a ható­sá­gok­kal fel­szí­nes volt, ingat­lan­ju­kat elár­ve­rez­ték a csa­lád­ban élő három kere­ső sze­mély fize­té­sé­nek nem meg­fe­le­lő beosz­tá­sa miatt. Ezután a csa­lád egy 30 négy­zet­mé­te­res, lak­ha­tás­ra alkal­mat­lan mel­lék­he­lyi­ség­be köl­tö­zött. Tavaly novem­ber­ben a ható­sá­gok kiemel­ték a gyer­me­ke­ket a családból.

A szü­lők mind­há­rom gyer­mek értel­mi, érzel­mi, testi és lelki fej­lő­dé­sét is veszélyeztették.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat három-három rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Velük szem­ben hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.