Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a nevelt lányával szexuális erőszakot elkövető férfi ügyében - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék több­szö­rö­sen minő­sü­lő sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt meg­ho­zott íté­le­te ellen súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2016-ban házas­sá­got kötött a gyer­mek any­já­val, aki­vel közös ház­tar­tás­ban nevel­te a nő koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett két, vala­mint egy közös gyer­me­kü­ket. A vád­lott 2020. tava­szán - ami­kor házas­tár­sa a két gyer­mek­kel piac­ra ment - egye­dül maradt ott­ho­nuk­ban a tíz éves nevelt lányá­val és vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A ter­helt cse­lek­mé­nye akkor lep­le­ző­dött le, ami­kor 2020. augusz­tus 15-én a gyer­mek az any­já­nak elmond­ta a történteket.

A bíró­ság a fér­fit 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az ügyész az 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.