Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség az ún. tábornok perben

Az önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt hozott íté­let ellen a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 10 vád­lott ter­hé­re jelen­tett be fel­leb­be­zést, a vád­dal egye­ző­en elítélt 7 vád­lott ese­tén az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa a 2019. janu­ár 31-én kihir­de­tett íté­le­té­vel tizen­há­rom vád­lott bűnös­sé­gét álla­pí­tot­ta meg kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, akik közül négy vád­lot­tat rész­ben fel­men­tett az elle­nük emelt vádak alól. Az első­fo­kú bíró­ság közü­lük két vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, tizen­egy vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. A bíró­ság továb­bi négy vád­lot­tat az elle­nük emelt vala­mennyi vád alól felmentett.

A szer­te­ága­zó, bonyo­lult meg­íté­lé­sű ügy­ben a kihir­de­tett íté­let ellen a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat beje­len­té­sé­re fenn­tar­tott három mun­ka­na­pon belül az ügyész­ség tíz vád­lott ter­hé­re jelen­tett be fellebbezést.

Az ügyész­ség azon nyolc vád­lott ese­té­ben, aki­ket a bíró­ság rész­ben vagy vala­mennyi vád alól fel­men­tett, a bűnös­sé­gük tel­jes­kö­rű meg­ál­la­pí­tá­sa végett fellebbezett.

Az ügyész­ség a két vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lott­nál ezen bün­te­tés, vala­mint a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, és továb­bi öt vád­lott ese­té­ben is – bűnös­sé­gük tel­jes­kö­rű meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa végett fellebbezett.

Két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban jelen­tett be fel­leb­be­zést az ügyész­ség a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jé­nek fel­eme­lé­se érde­ké­ben. Az egyik fel­men­tett ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban – bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett – szin­tén pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és lefo­ko­zás kisza­bá­sa végett fellebbezett.

Hét vád­lott ese­té­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést a vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­se vagy fel­eme­lé­se érdekében.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gek 2019. feb­ru­ár 1-jén meg­va­ló­sult szer­ve­ze­ti átala­kí­tá­sá­ra figye­lem­mel az íté­let­hir­de­té­sig a vád­kép­vi­se­le­tet a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya látta el, míg a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­za­tot annak jog­utód­ja, a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség tette.