Főoldal » Archív » Szakértői szemlén bántalmazta ellenlábasa ügyvédjét a vádlott

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 46 éves, buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki egy pol­gá­ri peres ügy­ben elren­delt igaz­ság­ügyi szak­ér­tői szem­le során a fel­pe­res jogi kép­vi­se­lő­jét bántalmazta. 

2017 tava­szán pol­gá­ri peres eljá­rás volt folya­mat­ban az egyik Balaton-parti köz­ség­ben lévő ingat­lan közös tulaj­do­ná­nak meg­szün­te­té­se iránt, mely­nek során a bíró­ság az ingat­lan, illet­ve a fel­pe­re­si beru­há­zá­sok érté­ké­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra szak­ér­tőt ren­delt ki. A bíró­ság a vég­zé­sé­ben elő­ír­ta, hogy a szak­ér­tő a hely­szí­ni szem­lé­ről köte­les a fele­ket elő­ze­te­sen érte­sí­te­ni, a vád­lott pedig, aki az ügy egyik alpe­re­se, köte­les az ingat­lan­ba tör­té­nő beju­tást biztosítani.

A szak­ér­tő ezt köve­tő­en szem­lét tűzött ki, ame­lyen a fel­pe­res jogi kép­vi­se­lő­je is meg­je­lent. Az érin­tet­tek a szem­lén előbb kívül­ről tekin­tet­ték meg az ingat­lant, majd ami­kor az épít­mény bel­se­jé­nek meg­te­kin­té­se követ­ke­zett, a vád­lott a jogi kép­vi­se­lő előtt becsap­ta az ajtót. A sér­tett figyel­mez­tet­te az elkö­ve­tőt, hogy a szem­le során őt a bíró­sá­gi tár­gya­lás­sal azo­no­san jelen­lé­ti, meg­is­me­ré­si és ész­re­vé­te­le­zé­si jog ille­ti meg, azaz jogo­sult az ingat­lan­ba belépni.

A vád­lott erre az épü­let ajta­ját indu­la­to­san kinyi­tot­ta, majd a sér­tet­tet ököl­lel mell­ka­son ütöt­te és tenyér­rel több­ször meg­ta­szí­tot­ta. A 75 éves sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Bün­te­tő­jo­gi szem­pont­ból a bíró­sá­gi vagy más ható­sá­gi eljá­rás­ban a jogi kép­vi­se­lő köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, akit a tör­vény a hiva­ta­los sze­mély­hez hason­ló­an kiemelt véde­lem­ben részesít.