Főoldal » Archív » Szerelőnek álcázva verte meg és rabolta ki az idős asszonyt

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sze­re­lést szín­lel­ve bement egy 82 éves ceg­lé­di asszony házá­ba, ahol meg­ver­te, meg­kö­töz­te és kira­bol­ta őt.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy ceg­lé­di férfi bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va egy vil­lany­sze­re­lés­sel fog­lal­ko­zó cég­nél helyez­ke­dett el. 2017 őszén több alka­lom­mal is járt sze­re­lő­ként egy 82 éves asszony ceg­lé­di házá­ban. Miu­tán elbo­csá­tot­ták a mun­ka­he­lyé­ről, pénz, jöve­de­lem nél­kül maradt. Elha­tá­roz­ta, hogy az idős asszony­tól, a bűn­ügy sér­tett­jé­től sze­rez pénzt.

A vád­lott 2017 novem­be­ré­ben egyik dél­előtt mun­kás­ru­há­ban becsön­ge­tett a sér­tett házá­ba. Az abla­kon kiné­ző sér­tett­nek azt állí­tot­ta, hogy a csa­tor­na­há­ló­za­tot és a víz­órát jött ellenőrizni.

Az asszony hitt a vád­lott­nak, been­ged­te őt előbb az udvar­ba, majd a házba is. A házba érve a férfi nyom­ban a sér­tett­re támadt. Fel­lök­te az idős nőt, rátér­delt és ököl­lel bán­tal­maz­ta őt. A magá­val vitt ragasz­tó­sza­lag­gal össze­kö­töz­te az asszony keze­it, lába­it, szá­ját bera­gasz­tot­ta. A férfi lehúz­ta a nő ujja­i­ról az arany­gyű­rű­ket, majd a meg­vert, meg­kö­tö­zött sér­tet­tet - súlyos sérü­lé­se­i­vel - sor­sá­ra hagy­va elmenekült.

Az asszony­nak egy idő után sike­rült kisza­ba­dí­ta­nia magát. Tele­fo­non kért segít­sé­get a roko­na­i­tól, akik érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket. A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói tíz nap alatt azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a vádlottat.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.