Főoldal » Archív » Szétlocsolta a benzint a lakásban - a letartóztatás hosszabbítására indítvány

A férfi ben­zint locsolt szét, amit meg akart gyúj­ta­ni. A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sát indítványozta. 

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a https://ugyeszseg.hu/szetlocsolta-a-benzint-a-lakasban-letartoztatas/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség.

Az indít­vány sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 13-án, dél­után, a lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló doro­gi ingat­lan­ban ben­zint locsolt szét, mely­ből édes­ap­ja ruhá­za­tá­ra is került. A gya­nú­sí­tott az öngyúj­tót magá­hoz vette, köz­ben a ben­zi­nes kan­nát a kezé­ben tar­tot­ta, és közöl­te az édes­ap­já­val, hogy áll­jon arrébb, mert fel fogja gyúj­ta­ni a házat. Az öngyúj­tó azon­ban nem gyul­ladt be, a férfi a cse­lek­mé­nyét a ház előtt elha­la­dó rend­őrök­től való félel­mé­ben abba­hagy­ta, a házat pedig elhagyta.

Amennyi­ben tűz kelet­ke­zik, úgy fenn­állt a lehe­tő­sé­ge annak, hogy a ház udva­rán álló teher­gép­ko­csi­ra, és a terü­le­tet kör­be­ve­vő lakó­in­gat­la­nok­ra a tűz átterjed.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, majd 2020. júni­us 16. nap­já­ig meghosszabbította.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek újabb három hónap­pal tör­té­nő hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mert tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a férfi sza­bad­lá­bon a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, illet­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.