Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Szexuális tartalmú videókat terjesztettek, vádat emelt ellenük az ügyészség- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 42 éves bün­te­tett elő­éle­tű szeg­hal­mi nővel és tár­sá­val, egy 24 éves bün­tet­len elő­éle­tű szeg­hal­mi fér­fi­val szem­ben, akik vissza­él­tek a nő pár­já­ról készült sze­xu­á­lis tar­tal­mú videófelvételekkel.

A nő és a később sér­tet­té váló férfi 2019 őszé­től pár­kap­cso­lat­ban vol­tak, majd a férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban kül­föld­re uta­zott. A távol­lé­te alatt a férfi a nő kéré­sé­re sze­xu­á­lis tar­tal­mú vide­ó­fel­vé­te­le­ket készí­tett magá­ról, és azo­kat sze­mé­lyes üze­net­ben elküld­te neki. Mikor a pár­kap­cso­lat meg­rom­lott, a nő a bir­to­ká­ban lévő fel­vé­te­le­ket a férfi hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül az egyik közös­sé­gi por­tál üze­net­kül­dő rend­sze­rén keresz­tül továb­bí­tot­ta két sze­mély­nek, köz­tük a másik ter­helt­nek. A 24 éves férfi fel­is­mer­te a fel­vé­te­le­ken sze­rep­lő sér­tet­tet, és bár tudott róla, hogy az nem adott enge­délyt a fel­vé­te­lek ter­jesz­té­sé­re, továb­bí­tot­ta azt bará­ta­i­nak. A sze­mé­lyes jel­le­gű fel­vé­tel így rövid időn belül a sér­tett tudta nél­kül meg­ha­tá­roz­ha­tat­lan számú ember szá­má­ra vált láthatóvá.

A sér­tett sze­xu­á­lis maga­tar­tá­sá­nak, mint külön­le­ges sze­mé­lyes adat­nak a köz­zé­té­te­le a szá­má­ra jelen­tős érdek­sé­rel­met ered­mé­nye­zett: a mun­ka­he­lyén fel­füg­gesz­tet­ték az állá­sá­ból, emel­lett a sér­tett­nek a fel­vé­tel tar­tal­ma miat­ti elíté­lő véle­mé­nyek követ­kez­té­ben kiala­kult szé­gyen­ér­zet­tel is szem­be kel­lett néz­nie. A nő a sér­tett bizal­má­val vissza­élt és a cél­tól elté­rő­en kezelt külön­le­ges sze­mé­lyes ada­tot azál­tal, hogy lát­ha­tó­vá tette a sér­tett magán­éle­té­nek másra nem tar­to­zó intim rész­le­tét. A másik ter­helt pedig jogo­su­lat­la­nul kezel­te eze­ket az ada­to­kat, mert nem a sér­tett tudo­má­sá­val és enge­dé­lyé­vel ter­jesz­tet­te a hozzá került felvételeket.

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­ményt beis­me­rő ter­hel­te­ket tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zé­sé­ben pénz­bün­te­tés­re ítél­je. Az eljá­rás a Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.