Főoldal » Hírek » Szexuálisan is bántalmazták a fiúk a kiskorú lányt

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két 15 éves fiú ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt, akik a vil­la­mo­son leszó­lí­tot­tak egy kis­ko­rú lányt, elvit­ték egy patak­par­ti elha­gya­tott terü­let­re, ahol az egyi­kük lefog­ta, a másik férfi pedig sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta. Ami­kor a sér­tett elhagy­ta volna a hely­színt, az egyik fiú több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta. A vád­lot­tak később még egy másik par­kos terü­let­re is elvit­ték a lányt, ahol sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re akar­ták kény­sze­rí­te­ni, ellen­ál­lá­sa miatt egyi­kük meg­ütöt­te, majd végül ott­hagy­ták és eltá­voz­tak.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú­ak  2022. május végén, Mis­kol­con, vil­la­mo­son utaz­tak, ahol beszél­get­ni kezd­tek egy 15 éves lánnyal. Meg­kér­ték, hogy száll­jon le velük, egy patak­par­ti elha­gya­tott terü­let­re men­tek. Itt az egyi­kük komoly szán­dék nél­kül arra kérte, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon nekik. Miu­tán a lány nemet mon­dott, arra szó­lí­tot­ták fel, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen szá­muk­ra. A sér­tett ekkor is til­ta­ko­zott, erre az egyik vád­lott a pata­kon lévő híd kor­lát­já­hoz szo­rí­tot­ta és bele­ha­ra­pott az arcá­ba. A sér­tett mene­kül­ni pró­bált, mire a másik vád­lott is meg­ha­rap­ta, majd az egyik vád­lott lefog­ta a keze­it, míg társa sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta.

A lány távoz­ni akart, azon­ban az egyik fiú meg­rúg­ta és több­ször meg­ütöt­te, ezután a vád­lot­tak vissza­kí­sér­ték a vil­la­mos­meg­ál­ló­hoz.

Itt a vád­lot­tak fel­száll­tak egy arra köz­le­ke­dő vil­la­mos­ra, a cse­lek­mény hatá­sa alatt lévő sér­tett a hely­szí­nen maradt, viszont a vád­lot­tak rövid idő eltel­té­vel vissza­jöt­tek. A sér­tet­tet most egy másik par­kos rész­re vit­ték, fel­szó­lí­tot­ták, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen szá­muk­ra. A lány nem akar­ta ezt meg­ten­ni, ezért az egyik vád­lott meg­ütöt­te, végül fel­hagy­tak a szán­dé­kuk­kal és a sér­tet­tet ott­hagy­va, eltá­voz­tak a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indít­vá­nyo­zott.