Főoldal » Hírek » Szomszédja halálát okozta – letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a közép­ko­rú fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gyanúsít.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő múlt vasár­nap, az egyik megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen, az ott­ho­ná­ban olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta szom­széd­ját, hogy a férfi a sérü­lé­sek követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. Vég­zé­sé­vel szem­ben a véde­lem – a sza­bad­láb­ra helye­zés vagy eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se érde­ké­ben – fel­leb­be­zést jelen­tett be.