Főoldal » Hírek » Vádemelés egy csalássorozatot Dominikából irányító magyar férfival szemben – videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz egy szö­ve­vé­nyes csa­lás­so­ro­za­tot Domi­ni­ká­ból vég­re­haj­tó magyar fér­fi­val szemben. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 33 éves férfi a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban élve, 2019-2021. között – az elkö­ve­tés­be bűn­tár­sa­kat is bevon­va – csa­lárd módon hoz­zá­fért mások bank­szám­lá­i­hoz. A sér­tet­te­ket úgy válasz­tot­ta ki, hogy állás­hir­de­té­se­ket, illet­ve a tulaj­do­no­sok tudta és bele­gye­zé­se nél­kül ingat­lan­hir­de­té­se­ket tett közzé, majd a jelent­ke­ző­ket meg­té­vesz­tet­te és meg­sze­rez­te ada­ta­i­kat, ame­lyek­kel visszaélt.

A vád­lott a sér­tet­tek­kel kizá­ró­lag elekt­ro­ni­kus úton, illet­ve mobil­te­le­fo­non, álne­vet hasz­nál­va kom­mu­ni­kált. A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző­ket rávet­te, hogy tele­pít­sék a szá­mí­tó­gé­pük­re az álta­la meg­ha­tá­ro­zott, részé­re távo­li hoz­zá­fé­rést biz­to­sí­tó prog­ra­mo­kat, illet­ve tájé­koz­tas­sák őt bank­szám­lá­ik­ról, azok egyen­le­gé­ről. Az állás­aján­la­tot elfo­ga­dó sér­tet­te­ket mun­kál­ta­tó­ként uta­sí­tot­ta a prog­ra­mok letöl­té­sé­re azzal, hogy arra a mun­ka­vég­zés­hez van szük­ség, míg az ingat­lan­hir­de­tés­re jelent­ke­zők­nek azt állí­tot­ta, hogy a meg­hir­de­tett, eladó lakás­ról készült fotó­kat, vide­ó­kat csak így tud­ják meg­te­kin­te­ni. A férfi a prog­ra­mok­kal meg­sze­rez­te a sér­tet­ti bank­szám­lák­hoz tör­té­nő inter­net­ban­ki hoz­zá­fé­rés­hez szük­sé­ges fel­hasz­ná­lói ada­to­kat, és az azok­hoz ren­delt hívó­szá­mo­kat. Ezután a hívó­szá­mok­hoz tar­to­zó SIM-kártyákat hamis meg­ha­tal­ma­zá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val kicse­rél­tet­te, így a sér­tet­tek tudta és bele­gye­zé­se nél­kül átuta­lá­so­kat tudott vég­re­haj­ta­ni a bank­szám­lá­ik­ról olyan bank­szám­lák­ra, ame­lyek felett szin­tén befo­lyás­sal bírt. A vád­lott a pénz ere­de­té­nek lep­le­zé­se cél­já­ból pénz­ügyi tranz­ak­ci­ó­kat haj­tott végre, vala­mint a cél­szám­lák tulaj­do­no­sa­it uta­sí­tot­ta az össze­gek tovább­uta­lá­sá­ra, krip­to­va­lu­ta vásár­lás­ra, illet­ve kész­pénz­fel­vé­tel­re. A sér­tet­tek­től kicsalt és a külön­bö­ző ere­det­lep­le­ző tranz­ak­ci­ók­kal lep­le­zett össze­gek­nek a bűn­tár­sai kifi­ze­té­sét köve­tő­en fenn­ma­radt része a vád­lot­tat gazdagította.

A férfi, tár­sa­i­val együtt, 10 sér­tett­nek össze­sen közel 146 mil­lió forint kárt oko­zott, vala­mint továb­bi 65 mil­lió forin­tos kár csak azért nem követ­ke­zett be, mert 2 továb­bi sér­tett gya­nút fogott és letil­tot­ták a pénzmozgásokat.

A főügyész­ség és a Leg­főbb Ügyész­ség­gel együtt­mű­kö­dött a domi­ni­kai igaz­ság­ügyi ható­sá­gok­kal, ez az együtt­mű­kö­dés a nem­zet­kö­zi rend­őr­sé­gi koope­rá­ci­ó­val együtt ered­mény­re, a férfi elfo­gá­sá­hoz vezetett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 33 éves fér­fit foly­ta­tó­la­go­san, külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, külö­nö­sen nagy kárt okozó bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja. A főügyész­ség vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti – a vád­eme­lés­sel jelen­leg nem érin­tett – továb­bi bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkü­lö­ní­tett ügy­ben vizs­gál­ják tovább a fővá­ro­si nyo­mo­zók, a férfi bűn­tár­sai ellen pedig elkü­lö­nít­ve, több ütem­ben emelt vádat a Fővá­ro­si Főügyészség.

A férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van, a bíró­ság az ügy­ben elő­ké­szí­tő ülés tar­tá­sát 2024 feb­ru­ár­já­ra tervezi.

A fér­fit elfo­gó Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye,  vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/dominikan-vagtak-le-a-bunszervezet-csapjait