Főoldal » Archív » SZÜNETEL A SZEMÉLYES FÉLFOGADÁS AZ ÜGYÉSZSÉGEKEN

A Magyar­or­szág Kor­má­nya által elren­delt veszély­hely­zet­re figye­lem­mel a mai nap­tól a sze­mé­lyes fél­fo­ga­dás vala­mennyi ügyész­sé­gen hatá­ro­zat­lan időre szünetel.

Bead­vá­nyok benyúj­tá­sá­ra tovább­ra is van lehe­tő­ség, pos­tai úton, vagy az ügyész­sé­gek­nél elhe­lye­zett gyűj­tő­lá­dá­ban, továb­bá az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tá­si rend­sze­ren keresz­tül (ügy­fél­ka­pu regisztrációval).

A ren­del­ke­zés az idé­zé­sek­re nem vonat­ko­zik, az idé­zés­ben meg­je­lölt helyen és idő­ben a meg­je­le­nés tovább­ra is - a tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek­nek meg­fe­le­lő­en - kötelező.