Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Tájékoztatás tervezett karbantartásról

Tájé­koz­tat­juk vala­mennyi tisz­telt érin­tet­tet, hogy az ügyész­sé­gi elekt­ro­ni­kus irat-és doku­men­tum­ke­ze­lő rend­szer ter­ve­zett kar­ban­tar­tá­sá­ra tekin­tet­tel a Hiva­ta­li Kapun keresz­tül az ügyész­ség­re érke­ző kül­de­mé­nyek a 2016. decem­ber 27-30-i idő­szak­ban kisebb kése­de­lem­mel kerül­nek fel­dol­go­zás­ra. Szí­ves türel­mü­ket és meg­ér­té­sü­ket köszön­jük!