Főoldal » Archív » Támadás az igazságszolgáltatás ellen

Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás - mint a jog­ál­lam egyik leg­fon­to­sabb alap­pil­lé­re - elle­ni táma­dás a Csong­rád Megyei Főügyész­ség épü­le­té­nek fes­ték­kel tör­té­nő meg­do­bá­lá­sa.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ég épü­le­tét szom­ba­ton azt köve­tő­en ron­gál­ták meg, hogy Sze­ge­den a bel­vá­ros­ban tün­te­tést tar­tot­tak Czeg­lédy Csaba mellett.

Az un. Czeglédy-ügyben vissza­té­rő­en meg­fo­gal­ma­zott – az igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ba vetett bizal­mat meg­in­gat­ni törek­vő, min­den ala­pot nél­kü­lö­ző, és most már a ver­bá­lis mel­lett fizi­kai erő­szak­ba is átcsa­pó - köz­éle­ti meg­nyil­vá­nu­lá­so­kat vissza­uta­sít­va, ezúton is fel­hív­juk a figyel­met arra a körül­mény­re, hogy az ügyész­ség által kiala­kí­tott jogi állás­pon­tot mind az első, mind a másod­fo­kú bíró­ság osztotta.
A kér­dés köz­jo­gi vetü­le­té­ben pedig az NVB, a Kúria és az Alkot­mány­bí­ró­ság is az ügyész­sé­gé­vel azo­nos állás­pont­ra helyezkedett.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az e héten kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyé­ben téte­le­sen cáfol­ta a Czeglédy-ügyben meg­fo­gal­ma­zott, alap­ta­lan állításokat.
A saj­tó­köz­le­mény.