Főoldal » Hírek » Teherautóval ütötte el a gyalogost a zebrán - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben oko­zott halá­los bal­ese­tet Szegeden.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. szep­tem­ber 21. nap­ján, reg­gel fél hét­kor köz­le­ke­dett Sze­ge­den az álta­la veze­tett pla­tós teher­au­tó­val. A vád­lott a város bel­te­rü­le­tén egy köz­le­ke­dé­si lám­pá­nál meg­állt, majd a sza­bad jel­zés után elin­dult és folya­ma­to­san gyor­sul­va kanya­rod­ni akart. A férfi a kanya­ro­dás­kor figyel­met­len­sé­gé­ből adó­dó­an nem vette észre a gya­log­át­ke­lő­he­lyen átha­la­dó sér­tet­tet, akit féke­zés nél­kül elütött.

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A férfi egész­ség­ügyi szem­pont­ból alkal­mat­lan a gépjárművezetésre.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja., aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.