Főoldal » Hírek » Tényleges életfogytiglant indítványoz a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a soroksári futónő életét kioltó férfival szemben

A sorok­sá­ri futó­nőt meg­ölő fér­fit a bíró­ság élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 35 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va - kez­de­mé­nyez­te a vád­lot­tal szem­ben tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kiszabását.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2019 nya­rán emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 35 éves haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2013. szep­tem­ber 25-én, az esti órák­ban egy sorok­sá­ri kerék­pár­úton futó nőre támadt, őt sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta, meg­öl­te, és a sér­tett tele­fon­ját elvé­ve távo­zott a helyszínről.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki aljas cél­ból elkö­ve­tett ember­ölés, sze­xu­á­lis erő­szak, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­ben. A bíró­ság az elkö­ve­tőt – mint több­szö­rös vissza­esőt – fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy leg­ko­ráb­ban a sza­bad­ság­vesz­tés­ből letöl­tött 35 év letel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen az ügyész a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás mel­lő­zé­sé­ért, míg a vád­lott és védő­je az ember­ölés és a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te vádja alóli fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va a vád­lot­tal szem­ben - súlyo­sí­tá­sul - tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, és a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát indítványozta.

A vád­lott tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban várja a másod­fo­kú eljá­rás lefolytatását.

A koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatók:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-soroksari-emberoles-miatti-bunugyben-videoval-a-terhelt-eloallitasarol/

https://ugyeszseg.hu/eletfogytig-tarto-fegyhazra-iteltek-a-soroksari-futonot-megolo-ferfit-rendorsegi-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/