Főoldal » Hírek » Terrorcselekmény elkövetésére készült hazánkban - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­ság­ra azzal a 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki Euró­pa lakos­sá­gá­nak meg­fé­lem­lí­té­sét célzó ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re készült Magyar­or­szág területén.

A vád­irat sze­rint a most 22 éves férfi 2020 júni­u­sá­ban egy buda­pes­ti mecset­ben fel­vet­te az isz­lám val­lást, 2021. év tava­szá­ra pedig már az isz­lám radi­ká­lis, dzsi­há­d­is­ta irány­za­tá­nak köve­tő­je és az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet támo­ga­tó­ja lett. Később eskü­vel hűsé­get is foga­dott az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet­nek úgy, hogy saját maga elké­szí­tet­te a ter­ror­szer­ve­zet zász­la­ját, amit az ott­ho­na szo­bá­já­nak falá­ra tűzött, majd elmond­ta a kife­je­zet­ten ebből a cél­ból beszer­zett angol nyel­vű eskü-szöveget.

A ter­ror­szer­ve­zet támo­ga­tá­sá­nak jegyé­ben a 22 éves férfi egy merény­let vég­re­haj­tá­sát ter­vez­te, és ehhez a lehet­sé­ges cél­pon­to­kat, vala­mint az elkö­ve­tés mód­ját kereste.

A vád­lott ennek során tuda­to­san, isz­lam­is­ta ter­ro­riz­mus­sal kap­cso­la­tos tar­tal­ma­kat kere­sett, illet­ve töl­tött le az inter­net­ről. Emel­lett 2021. már­ci­us és május között több sze­méllyel foly­ta­tott kom­mu­ni­ká­ci­ót külön­bö­ző online felü­le­te­ken ter­ror­cse­lek­mé­nyek elkövetéséről. 

Az online kom­mu­ni­ká­ció kere­té­ben, a férfi 2021. május ele­jén az egyik fel­hasz­ná­ló­tól szö­ges cső­bom­ba házi elké­szí­té­sé­vel kap­cso­la­tos írá­sos anya­go­kat és taná­cso­kat kapott, amely alap­ján meg­kezd­te a cső­bom­ba legyár­tá­sá­hoz szük­sé­ges anya­gok beszer­zé­sét. Ennek során egy web­áru­ház­ból meg­ren­delt egy távirányítót.

2021. május végén pedig szin­tén az online tér­ben, egy másik beszél­ge­tő­part­ne­ré­vel abban álla­po­dott meg, hogy közö­sen, egy idő­ben követ­nek el nagy hír­ér­ték­kel bíró, egész Euró­pa lakos­sá­gá­nak ret­te­gé­sét kivál­tó merény­le­tet úgy, hogy a vád­lott autó­val a sió­fo­ki sétá­nyon a turis­ták töme­gé­be hajt, eköz­ben társa pedig Buda­pes­ten követ el - majd a vád­lott által elké­szí­tett cső­bom­bá­val - bombamerényletet.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2021. júni­us 1-jén a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont köz­re­mű­kö­dé­sé­vel meg­sza­kí­tot­ta a vád­lott cselekményét.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ter­ro­ris­ta cso­port­ban tör­té­nő elkö­ve­tés érde­ké­ben meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A nyo­mo­zó ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.

A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi, vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nyei az aláb­bi lin­ken elér­he­tők: https://ugyeszseg.hu/terrorcselekmeny-elokeszulete-miatt-vettek-orizetbe-egy-magat-iszlamistanak-vallo-magyar-ferfit-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/a-terrorcselekmeny-elokeszulete-miatti-nyomozas-fejlemenyeirol-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/