Főoldal » Hírek » Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megállapítását és fegyházbüntetés kiszabását kezdeményezi a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a „Molotov koktélos” támadással fenyegető férfi bűnügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bíró­ság­hoz 2020 szep­tem­be­ré­ben érke­zett vád­ira­tá­val ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 55 éves, már több alka­lom­mal bün­te­tett férfi ellen.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. feb­ru­ár 4-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lott bűnös­sé­gét köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­ben és ron­gá­lás vét­sé­gé­ben álla­pí­tot­ta meg és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint 2 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést sza­bott ki.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott a pan­dé­mi­ás idő­szak­ban 2020. ápri­lis 23-án tele­fo­non fel­hív­ta a BRFK ügye­le­ti köz­pont­ját és rend­őri intéz­ke­dést köve­telt a lak­he­lyé­hez közel eső egyik szu­per­mar­ket­ben, az ott fel­tor­ló­dott tömeg meg­szün­te­té­se érde­ké­ben. A tele­fo­ná­lás során a vád­lott meg­fe­nye­get­te a rend­őri szer­vet, hogy amennyi­ben nem tesz intéz­ke­dést két napon belül, egy „Molo­tov kok­tél­lal” meg­je­le­nik a hely­szí­nen és műkö­dés­kép­te­len­né teszi a boltot.

Ezt köve­tő­en a vád­lott meg­je­lent az üzlet­nél és annak külső falá­ra trá­gár kife­je­zé­se­ket fir­kált, majd a rend­őrök ugyan­azon a napon elfog­ták és előállították.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sabb jogi minő­sí­tés és súlyo­sabb tar­ta­mú bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott fel­men­té­se cél­já­ból fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va, másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál, hogy a vád­lott cse­lek­vő­sé­gét köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te helyett, ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­té­nek minő­sít­se és vele szem­ben fel­emelt tar­ta­mú, fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és hosszabb tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést szab­jon ki.

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tó­ak: https://ugyeszseg.hu/robbantassal-fenyegetozott-a-virushelyzetre-hivatkozva-vademeles-fotoval/

https://ugyeszseg.hu/ismetelt-letartoztatasat-kezdemenyezte-az-ugyeszseg-a-molotov-koktelos-tamadassal-fenyegetozo-ferfinak-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/