Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Tized grammokban mérte a ketamint, jelentős tételben

A Pest Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tized gram­mok­ba ada­golt keta­mint árult Üllőn.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy üllői férfi fél évig Ang­li­á­ban dol­go­zott, majd 2017 ele­jén tért haza Magyar­or­szág­ra. Elha­tá­roz­ta, hogy itt­hon úgy fog pénzt sze­rez­ni, hogy az Ang­li­á­ban össze­spó­rolt pén­zét kábí­tó­szer, keta­min beszer­zé­sé­re for­dít­ja, melyet tovább érté­ke­sít. A vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­ben 100 db 25 mil­li­li­te­res ampul­la keta­mint vásárolt.

A férfi a folya­dék for­má­já­ban meg­vett keta­mint mik­ro­hul­lá­mú sütő­ben porrá ala­kí­tot­ta. A port kb. 0,2 gram­mos paket­tek­be por­ci­óz­ta, és ada­gon­ként álta­lá­ban 4-5.000 Ft-ért árul­ta az isme­rő­se­i­nek Üllőn, a laká­sa köze­lé­ben. A vád­lott a keta­min érté­ke­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos talál­ko­zó­kat tele­fo­non vagy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­la­kon egyez­tet­te a vásárlókkal.

A fér­fit 2017 októ­be­ré­ben a Mono­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói akkor fog­ták el, ami­kor két vásár­ló­já­val üzle­telt. A vád­lott laká­sán meg­tar­tott kuta­tás során folyé­kony és porrá ala­kí­tott keta­mint, más kábí­tó­sze­re­ket és digi­tá­lis mér­le­get találtak.

A vád­lott egy hónap alatt mint­egy 20 dkg keta­mint adott el. Ez a kábí­tó­szer bün­te­tő­jo­gi érte­lem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyiség.

A Pest Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.