Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Több beteg hozzátartozójától kért vesztegetési pénzt egy orvos – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség több­rend­be­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a veze­tő beosz­tá­sú orvos­sal szem­ben. Az elkö­ve­tő az irá­nyí­tá­sa alatt lévő osz­tá­lyon kezelt bete­gek hoz­zá­tar­to­zó­i­tól az egész­ség­ügyi ellá­tá­sért sok­szor és ismét­lő­dő­en jog­ta­lan vagyo­ni előnyt kért, illet­ve foga­dott el. 

A vád­irat sze­rint a nő azért kért, illet­ve foga­dott el pénzt 23 beteg hoz­zá­tar­to­zó­i­tól, hogy az ápol­tak kór­há­zi keze­lé­sét, fek­vő­be­teg elhe­lye­zé­sét az álta­la irá­nyí­tott osz­tá­lyon biz­to­sít­sa. Az elkö­ve­tő a pénzt rend­sze­rint a kór­ház orvo­si szo­bá­já­ban, de hol irat­tá­rá­ban, illet­ve egy par­ko­ló­ban vette át, és átuta­lás­sal is lehe­tett fizet­ni neki.

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés, orvo­si fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás, köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát és az adott több mint 4.000.000 forint vagyo­ni előny vagyon­el­kob­zá­sát indítványozza.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dönteni.