Főoldal » Archív » Több emberen elkövetett emberölési kísérlet Budapesten - vádemelés - fotókkal

A vád sze­rint az elkö­ve­tő saját test­vé­rét, vala­mint 14 éves uno­ka­öccsét késel­te meg; a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elszen­ve­dett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek az idő­ben érke­zett orvo­si ellá­tás nél­kül a sér­tet­tek halá­lát is okoz­hat­ták volna. 

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja - egy 43 éves férfi - 2016. decem­ber 16-án a kora dél­utá­ni órák­ban egy­szer már össze­vi­tat­ko­zott test­vé­ré­vel, egy közöt­tük meg­lé­vő koráb­bi konf­lik­tus miatt. Ekkor a két férfi köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ta és lök­dös­te egymást.

A XX. kerü­le­ti ház­ban tar­tóz­ko­dó egyik roko­nuk szét­vá­lasz­tot­ta a vitat­ko­zó test­vé­re­ket, és fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy men­jen haza. A sér­tett azon­ban a test­vé­re után ment, és közöt­tük a szó­vál­tás és a vesze­ke­dés a Vágó­híd utcai busz­meg­ál­ló­ban foly­ta­tó­dott, ennek során köl­csö­nö­sen meg is ütöt­ték egymást.

Az isko­lá­ból haza­fe­lé tartó 14 éves uno­ka­öccsük meg­lát­va, hogy két nagy­báty­ja verek­szik egy­más­sal, meg­pró­bál­ta szét­vá­lasz­ta­ni őket, illet­ve még egy fel­nőtt roko­nuk is közbelépett.

Ekkor azon­ban a vád­lott hir­te­len elő­rán­tot­ta a kinyit­ha­tó zseb­ké­sét, és azzal a test­vé­rét több­ször, a mel­let­te álló 14 éves uno­ka­öccsét pedig egy alka­lom­mal mell­ka­son szúrta.

A hely­szín­re érke­ző men­tők mind­két sér­tet­tet ellát­ták és kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A súlyos mell­ka­si szúrt sérü­lé­sek mind­két sér­tett­nél élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­tek elő, idő­sze­rű és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a sérü­lé­sek a halá­lu­kat is okoz­hat­ták volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, és hatá­ro­zott idejű fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely eset­ben a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra húsz évig terjedhet.