Főoldal » Hírek » Több esetben is a pánikgombbal szabadult meg volt párjától a nő - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi nem tudta elfo­gad­ni a 2019 nya­rán bekö­vet­ke­zett sza­kí­tást, ezért a nő aka­ra­ta elle­né­re, a kul­csai meg­szer­zé­sét köve­tő­en bement a sér­tett laká­sá­ba, és ott esz­mé­let­vesz­té­sig bán­tal­maz­ta. Magá­hoz térve a nő meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, kiér­kez­tek a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat mun­ka­tár­sai, akik a fér­fit elküld­ték, de ő távo­zás­kor ellop­ta a nő kul­csát, és később ismé­tel­ten vissza­tért a lakásba.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a vissza­té­rő férfi egy kony­ha­kést tar­tott a nő mell­ka­sá­hoz és meg­ölés­sel kezd­te őt fenye­get­ni, ami­nek a vissza­té­rő járőr fel­lé­pé­se vetett véget.

A férfi két nap­pal később a lép­cső­ház­ban várta, hogy a sér­tett győri laká­sá­nak ajta­ja vala­mi­kor kinyíl­jon. Mikor a mit sem sejtő sér­tett kinyi­tot­ta az ajtót, belé­pett a lakás­ba, elvet­te a nő kul­csa­it és nem volt haj­lan­dó távoz­ni onnan.

Két hét­tel később ugyan­csak a lép­cső­ház­ban várta a sér­tet­tet, bement vele a laká­sá­ba, majd ismét bezár­ta az ajtót és közöl­te, hogy a sér­tet­tet „dél­utá­nig nem enge­di seho­va”. A nő meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, mire a férfi elmenekült.

Ezen két hét lefor­gá­sa alatt a férfi 240 alka­lom­mal hívta tele­fo­non a sér­tet­tet, emel­lett szá­mos alka­lom­mal csen­ge­tett és kopog­ta­tott a sér­tett laká­sá­nak ajtaján.

Egy hónap­pal később a férfi újra beju­tott a sér­tett laká­sá­ba úgy, hogy a lép­cső­ház­ban vára­ko­zott, a lakás ajta­já­nak kinyí­lá­sa­kor a lakás­ba bement és onnan azt köve­tő­en távo­zott, hogy a sér­tett meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, a jár­őrök pedig kive­zet­ték a lakásból.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt öt bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja: foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel és hábor­ga­tás­sal elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel. Vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.