Főoldal » Archív » Több milliárd forintra elkövetet költségvetési csalás miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csalás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 54 éves fér­fi­val és hét tár­sá­val szem­ben, akik mező­gaz­da­sá­gi ter­mény­ér­té­ke­sí­tés­hez kap­cso­ló­dó szám­lá­zá­si lán­co­la­ton keresz­tül több mil­li­árd forin­tos vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2017. évtől kez­dő­dő­en lét­re­ho­zott, és a hát­tér­ből irá­nyí­tott egy olyan szám­lá­zá­si lán­co­la­tot, amely­nek kere­té­ben külön­bö­ző cége­ken keresz­tül hor­vát és szlo­vén cégek­től álta­lá­nos for­gal­mi adó men­te­sen vásá­rolt, majd érté­ke­sí­tett Magyar­or­szá­gon szó­ja­da­rát úgy, hogy azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy bel­föld­ről szár­ma­zó, már adó­zott ter­ményt forgalmaznak. 

Ezt a vád­lott úgy érte el, hogy a ter­ménnyel kap­cso­la­tos import­be­je­len­té­se­ket tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végző, céghá­ló­ba szer­ve­zett gaz­da­sá­gi tár­sa­ságok nevé­ben tette meg annak elle­né­re, hogy a szó­ja­da­rát kül­föld­ről egye­ne­sen a magyar vevők­nek szál­lí­tot­ták le köz­tes cég igény­be­vé­te­le nél­kül, ezál­tal az import áru­val kap­cso­la­tos Áfa fize­té­si köte­le­zett­séget nem tel­je­sí­tet­ték.

A szám­lá­zi lán­co­lat és a cég­há­ló működ­te­té­sé­ben a vád­lot­ton kívül még öt társa műkö­dött közre, míg két továb­bi vád­lott stró­man­ként vett részt a cégek­ben. A költ­ség­ve­té­si csa­lás­sal a vád­lot­tak az álta­lá­nos for­gal­mi adó nem­ben össze­sen 2,3 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

Az ügyész­ség a költ­ség­ve­té­si csa­lás­ban aktí­van részt vevő hat vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön, ille­tő­leg – az egyik vád­lot­tal szem­ben vissza­esői minő­sé­ge miatt – fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben nyo­ma­té­ko­sabb sze­re­pet vál­la­ló vád­lot­tak­kal szem­ben 8 év bör­tön foko­za­tó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az eset­ben, ha a bűnös­sé­gü­ket az elő­ké­szí­tő ülé­sen beismerik.