Főoldal » Hírek » Nem akarta visszaadni a neki tévedésből utalt több mint 34 millió forint munkabért egy férfi – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki nem volt haj­lan­dó köz­re­mű­köd­ni a téve­dés­ből hoz­zá­ke­rült jelen­tős összeg vissza­jut­ta­tá­sá­ban, sőt egy nagyobb össze­get még el is köl­tött belőle.

A vád lénye­ge sze­rint a férfi 2022 tava­szán egy kapos­vá­ri cég­nél dol­go­zott, azon­ban mun­ka­vi­szo­nyát a pró­ba­idő alatt meg­szün­tet­ték. A férfi az idő­ará­nyo­san járó mun­ka­bé­ré­nek meg­fi­ze­té­se érde­ké­ben egy oszt­rák bank­szám­lát adott meg, mely­re a mun­kál­ta­tó 92.549 forint helyett téve­dés­ből nem forint­ban, hanem euró­ban utal­ta át a járandóságot.

A téve­dést rövid időn belül ész­lel­ték, és fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a fér­fi­val a több mint 34 mil­lió forint érté­kű 92.549 euró vissza­uta­lá­sa érde­ké­ben. A vád­lott azon­ban meg­lát­va a hely­zet adta lehe­tő­sé­get azt közöl­te a cég­gel, hogy a bank­szám­lá­já­hoz nem fér hozzá. Ugyan­ak­kor két nap alatt egy kapos­vá­ri ATM-ből nagyobb össze­gű kész­pénzt vett le a szám­lá­já­ról, ille­tő­leg egy másik bank­szám­lá­ra 6.000.000 forint­nak meg­fe­le­lő eurót utalt át. Az elkö­ve­tő a cég, ille­tő­leg a szám­la­ve­ze­tő bank fel­hí­vá­sai elle­né­re ezt köve­tő­en sem műkö­dött közre a szám­lán maradt továb­bi össze­gek visszautalásához. 

A fel­je­len­tést köve­tő­en a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ugyan­ak­kor az oszt­rák ható­sá­gok­kal foly­ta­tott jog­se­gély útján sike­re­sen befa­gyasz­tot­ta vád­lott oszt­rák bank­szám­lá­ján még meg­lé­vő, több mint 28 mil­lió forin­tot kite­vő össze­get, és intéz­ke­dett annak a magyar sér­tett részé­re tör­té­nő vissza­uta­lá­sa iránt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len élő­é­le­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a sér­tett­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.