Főoldal » Hírek » Több mint tizenkilencmillió forint kárt okoztak a termelőknek – fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te, továb­bá más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik több tonna gyü­möl­csöt vet­tek át a ter­me­lők­től, de a vétel­árat nem fizet­ték meg.

Az 52 és 27 éves vád­lot­tak 2021 nya­rán rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek. Négy sér­tet­tet is téve­dés­be ejtet­tek oly módon, hogy nagyobb mennyi­sé­gű gyü­mölcs – kaj­szi­ba­rack, sár­ga­dinnye és cse­resz­nye – meg­vé­te­lé­re tet­tek ígé­re­tet, de a vétel­ár kifi­ze­té­se már ekkor sem állt a szán­dé­kuk­ban. Miu­tán a fér­fi­ak a gyü­möl­csöt az eladók­tól meg­sze­rez­ték és érté­ke­sí­tet­ték, a befolyt össze­get saját cél­ja­ik­ra for­dí­tot­ták, az eladók által kiál­lí­tott szám­lá­kat – ame­lye­ket később, átuta­lás­sal kel­lett volna meg­fi­zet­ni­ük – nem egyen­lí­tet­ték ki, hanem elér­he­tet­len­né vál­tak. Az elkö­ve­tők ezzel a mód­szer­rel négy sér­tett­nek össze­sen 19.191.777 forint kárt okoz­tak.

A bűn­cse­lek­mé­nye­ket a fér­fi­ak szer­ve­zet­ten követ­ték el, a sze­re­pe­ket is fel­osz­tot­ták egy­más között: az idő­sebb a koráb­bi mun­kál­ta­tó­já­tól nála maradt bélyeg­zőt fel­hasz­nál­va, magát ennek a cég­nek a kép­vi­se­le­té­ben eljá­ró sze­mély­nek kiad­va kötött valót­lan tar­tal­mú szer­ző­dé­se­ket az eladók­kal, így neki több rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt is felel­nie kell. Az üzle­tek meg­kö­té­se­kor a fia­ta­labb vád­lott is jelen volt, és magát a társa által szín­leg kép­vi­selt cég alkal­ma­zott­já­nak kiad­va a gyü­mölcs rako­dá­sá­ban, elszál­lí­tá­sá­ban és érté­ke­sí­té­sé­ben vett részt.

A sér­tet­tek fel­je­len­té­sét köve­tő­en a fonyó­di nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tő­ket, akik­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te.