Főoldal » Hírek » Többen követtek el szexuális erőszakot egy kislány sérelmére - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kis­ko­rú kis­lánnyal aka­ra­ta elle­né­re hosszabb időn keresz­tül édes­ap­ja, báty­ja, édes­ap­ja távo­li roko­na és annak sze­re­tő­je is sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végzett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, egy cse­lek­mény pon­to­sabb minő­sí­té­sét, és mind a négy vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint vég­le­ges hatállyal kell eltil­ta­ni őket bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét vég­zik, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba áll­nak. Az ügyész­ség továb­bá az egyik vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti joga meg­szün­te­té­sét is indítványozta. 

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék – rész­fel­men­té­sek mel­lett – külön­bö­ző súlyos minő­sí­té­sű foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt I. rendű vád­lot­tat és IV. rendű vád­lot­tat 10-10 év, II. rendű vád­lot­tat 9 év, III. rendű vád­lot­tat 14 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és vala­mennyi­ü­ket 10-10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a kis­ko­rú kis­lánnyal kife­je­zett aka­ra­ta elle­né­re hosszabb időn keresz­tül édes­ap­ja, báty­ja, édes­ap­ja távo­li roko­na és annak sze­re­tő­je is, utób­bi­ak azo­nos alka­lom­mal, együtt is, egy­más tevé­keny­sé­gé­ről tudva, sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­tek, illet­ve végeztettek.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az egyes rész­cse­lek­mé­nyek vonat­ko­zá­sá­ban a foly­ta­tó­la­gos­ság­ra figye­lem­mel külön fel­men­tő ren­del­ke­zé­sek­nek nin­csen helye, így a IV. rendű vád­lott cse­lek­mé­nyét érin­tő­en a minő­sí­tést pon­to­sí­ta­ni indo­kolt. Az ügyész­ség sze­rint a vád­lot­tak bün­te­té­sét súlyo­sí­ta­ni kell, mivel az irány­adó közép­mér­ték 10 év. A kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek­ben viszont nem feje­ző­dik ki, hogy a vád­lot­tak kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, szi­go­rú bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyek­kel kell hogy járó, erköl­csi­leg soha meg nem bocsát­ha­tó bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el. A sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma egyik vád­lott ese­té­ben sem elég­sé­ges a bün­te­té­si célok eléré­sé­hez. A súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nem kap­tak meg­fe­le­lő érté­ke­lést a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek mér­té­ké­nek meghatározásakor.

Mind­ezek­re figye­lem­mel – és a sze­xu­á­lis táma­dá­sok­kal szem­ben leg­in­kább kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket ille­tő­en az ítél­ke­zé­si gya­kor­lat szi­go­ro­dá­sa érde­ké­ben – a kisza­bott fegy­ház­bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát tart­ja indo­kolt­nak az ügyészség.