Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Torka elvágásával fenyegette meg az anyát, aki a gyermekétől kért pornográf felvételek miatt feljelentést akart tenni – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés kísér­le­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő, miu­tán kide­rült, hogy por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket kért a közös­sé­gi olda­lon meg­is­mert kis­ko­rú­tól, a gyer­mek őt szá­mon kérő és fel­je­len­te­ni szán­dé­ko­zó any­ját a torka elvá­gá­sá­val fenye­get­te meg.

A vád­irat sze­rint a szol­no­ki férfi 2021 feb­ru­ár­já­ban egy ismert közös­sé­gi olda­lon több fel­hasz­ná­ló­ne­vet is hasz­nál­va por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket köve­telt egy kis­ko­rú­tól. Miu­tán a vád­lott üze­ne­te­it a gyer­mek édes­any­ja meg­lát­ta, fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy ne írjon több üze­ne­tet a lányá­nak, egy­út­tal közöl­te, hogy fel­je­len­tést tesz a rendőrségen.

A vád­lott ezt köve­tő­en azzal fenye­get­te meg az anyát, hogy amennyi­ben fel­je­len­tést mer tenni, kocsi­ba ül és elvág­ja a tor­kát. Bár a vád­lott a súlyos fenye­ge­tés­sel arra pró­bál­ta kény­sze­rí­te­ni a nőt, hogy tör­vé­nyes joga­it bün­te­tő­ügy­ben ne gya­ko­rol­ja, az asszony ennek elle­né­re még aznap fel­je­len­tést tett.

Az ügyész­ség a fér­fit bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.