Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Továbbra is letartóztatásban marad az emberölés bűntettével vádolt férfi- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en tovább­ra is fenn­tar­tot­ta annak a rákó­czi­fal­vai fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel és kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol.

 A vád­irat sze­rint a 28 éves férfi Rákó­czi­fal­ván bru­tá­lis módon oltot­ta ki három isme­rő­sé­nek éle­tét úgy, hogy lénye­gé­ben agyon­ver­te őket. A férfi, miu­tán elkö­vet­te tet­tét, az egyik elhunyt sér­tett bakan­csát elvet­te, egy másik áldo­za­tá­nak házá­ból pedig ruha­ne­mű­ket, élel­mi­sze­re­ket és illat­szert vitt magá­val. Az ügy­ben az első­fo­kú eljá­rás a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken van folya­mat­ban.

A kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sát az tette indo­kolt­tá, hogy a kiemel­ke­dő­en súlyos bűn­cse­lek­ménnyel vádolt, mun­ka­hellyel és szo­ros csa­lá­di kötő­dés­sel nem ren­del­ke­ző férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn­áll.