Főoldal » Archív » Trükkös lopásból rablás, 4 év 6 hónap börtön járt érte elsőfokon – eredményes vádemelés – VIDEÓVAL

Magu­kat víz­ve­ze­ték sze­re­lő­nek adták ki, így lop­tak el érté­ke­ket, azon­ban egyi­kük meg is ütöt­te a sér­tet­tet; első­fo­kon mind­ket­tő­jü­ket bör­tön­bün­te­tés­re ítélték.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, egy 31 és egy 32 éves férfi, vala­mint továb­bi kettő, nem azo­no­sít­ha­tó tár­suk meg­ál­la­pod­tak abban, hogy trük­kös lopás mód­sze­ré­vel fog­nak érté­kek­hez jutni. Elha­tá­roz­ták, hogy magu­kat víz­ve­ze­ték sze­re­lő­nek adják ki, és így elte­re­lik a sér­tett figyel­mét. 2015. júli­us 31-én, a reg­gel az V. kerü­let, Zol­tán utcá­ban a két vád­lott és egyik tár­suk becsen­get­tek egy lakás­ba. A három férfi víz­ve­ze­ték sze­re­lő­nek adta ki magát, és azt mond­ták az ajtót nyitó nőnek, hogy a ház­ban cső­tö­rés van, ezért ellen­őriz­ni­ük kell a víz­nyo­mást.  Negye­dik tár­suk a köz­le­ke­dés­hez hasz­nált gép­ko­csi­ban vára­ko­zott. A 32 éves férfi és isme­ret­le­nül maradt társa a lakás­ban a lakó figyel­mét elte­rel­ték, ame­lyet kihasz­nál­va a fia­ta­labb vád­lott meg­ta­lál­ta és elvet­te a sér­tett kész­pén­zét, illet­ve éksze­res dobozát.

Mivel a sér­tett ész­lel­te a nap­pa­li­ból kijö­vő tol­vajt, fel­szó­lí­tot­ta, hogy tegye le a nála lévő dobozt, majd segít­sé­gért kia­bált és eláll­ta az útját. Ekkor a ter­helt az éksze­rek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a doboz­zal meg­ütöt­te a nőt – aki ettől össze­esett –, majd tár­sa­i­val elmenekült.

A BRFK V. kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói két hóna­pon belül azo­no­sí­tot­ták a két fér­fit, aki­ket elfogtak.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 31 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te, társa ellen bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

A bíró­ság a vád­lot­ta­kat vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és a fia­ta­lab­bat, mint külö­nös vissza­esőt 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 500.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re, tár­sát 1 év 1 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sa érde­ké­ben mind­két vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Rend­őr­ség által az elfo­gás­ról koráb­ban köz­zé­tett köz­le­mény és videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vizvezetek-szerelonek-adtak-ki-magukat