Főoldal » Hírek » Túl gyorsan hajtott a kanyarban - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki a vád sze­rint 2019 szep­tem­be­ré­ben oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet Ásott­ha­lom külterületén.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. szep­tem­ber 12-én, éjjel 3 óra körül, Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett Sze­ged irá­nyá­ba az 55. számú főúton, az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A férfi az egyik hosszan balra ívelő kanyar­ban - figyel­men kívül hagy­va a 80 km/h sebes­ség kor­lá­to­zást - az autót 110-120 km/h óra sebes­ség­gel vezet­ve kisod­ró­dott, egy faosz­lop­nak ütkö­zött, majd a gép­ko­csi tete­jén átbo­rul­va a szem­köz­ti olda­lon állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi egyik utasa olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg másik uta­sá­nak nyolc napon túl gyó­gyu­ló, vég­tag­tö­rés­sel járó sérü­lé­sei keletkeztek.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.