Főoldal » Hírek » Túljárt a dohánybolti rabló eszén a sértett - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy kis­kun­fél­egy­há­zi dohány­bolt­ban meg­fe­nye­get­te az ott dol­go­zó nőt, hogy kite­ke­ri a nya­kát és tőle a bevé­telt köve­tel­te. Az eladó kisza­ladt az üzlet­ből, majd kívül­ről meg­fog­ta az ajtó kilin­csét, ezzel bezár­ta a bolt­ba a vád­lot­tat, akit a hely­szín­re érke­ző rend­őrök per­ce­ken belül elfogtak.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi - hat nap­pal sza­ba­du­lá­sa után - 2022. júni­us 9. nap­ján, este bement egy kis­kun­fél­egy­há­zi dohány­bolt­ba. Elő­ször vett egy kis üve­ges vod­kát, amit gyor­san meg­ivott. Ezt köve­tő­en a bevé­tel meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­fe­nye­get­te az eladó­ként dol­go­zó sér­tet­tet, hogy kite­ke­ri a nya­kát és közöl­te vele, hogy ez egy rab­lás. A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a nő gyor­san kisza­ladt az üzlet­ből, de volt annyi lélek­je­len­lé­te és bátor­sá­ga, hogy a bejá­ra­ti ajtó kilin­csét kívül­ről meg­fog­ta és segít­sé­get kért. A sér­tett, így csap­dá­ba ejtet­te a vád­lot­tat, aki a nő távo­zá­sát kihasz­nál­va 79.500 forin­tot vett ki a kasszából.

A gyor­san kiér­ke­ző rend­őrök a fér­fit a hely­szí­nen elfog­ták, ruhá­za­tá­ban meg­ta­lál­ták az elra­bolt pénzt, így a rab­lás­sal oko­zott kár megtérült.

A fér­fit 2013-ban már elítél­ték rab­lás bűn­tet­te miatt, leg­utób­bi fegy­ház­bün­te­té­sé­ből pedig 6 nap­pal az elkö­ve­tés előtt sza­ba­dult. A koráb­bi bün­te­té­sei miatt a vád­lott jelen eljá­rás­ban több­szö­rös, külö­nös vissza­eső­nek minősül.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.