Főoldal » Archív » Tűzifa csalóval szemben emelt vádat a Salgótarjáni Járási és Nyomozói Ügyészség

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat egy 52 éves Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fér­fi­val szem­ben, aki több sér­tet­tet meg­té­veszt­ve, a kifi­ze­tett­nél keve­sebb mennyi­sé­gű tűzi­fát adott el nekik.

A vád sze­rint a vád­lott 2017. augusz­tus 4-én meg­je­lent egy teher­gép­ko­csi­val Mát­ra­sző­lő­sön azért, hogy ott tűzi­fát érté­ke­sít­sen, mivel az egyik sér­tet­tel tele­fo­non már koráb­ban meg­ál­la­po­dott, hogy fát szál­lít a részé­re, illet­ve a sér­tett édes­any­ja részé­re. A férfi elő­ször a nő házá­hoz ment, ahol azon­ban a meg­ren­delt 8 köb­mé­ter tűzi­fa helyett csak 6,5 köb­mé­tert pakolt le, majd átment a meg­ren­de­lő házá­hoz, ahol a meg­be­szélt 10 köb­mé­ter tüze­lő helyett szin­tén csak 6,5 köb­mé­tert rakott le egy halom­ba úgy, hogy az több­nek lát­szód­jon. A vád­lott azon­ban a sér­tet­tek­kel a tény­le­ge­sen lepa­kolt helyett a meg­ren­delt mennyi­sé­gű fa árát fizet­tet­te ki.

Az elkö­ve­tő a sér­tet­te­ket egyen­ként 77.000 forint érté­kű fával csap­ta be.

Ezt köve­tő­en, 2017. szep­tem­ber 28-án, a vád­lott szin­tén egy tele­fo­nos tűzi­fa­ren­de­lés tel­je­sí­té­se érde­ké­ben érke­zett Mát­ra­sző­lős­re, ahová a meg­egye­zés sze­rint 10 köb­mé­ter tüze­lőt kel­lett leszál­lí­ta­nia a meg­ren­de­lő­nek. A vád­lott azon­ban a meg­egye­zés sze­rin­ti mennyi­ség­nél itt is keve­seb­bet, mind­össze 7,5 köb­mé­ter fát pakolt le a teher­au­tó­ról, azt állít­va, hogy az 10 köb­mé­ter. A meg­té­vesz­tett sér­tett a tel­jes mennyi­ség sze­rin­ti vétel­árat kifizette.

Az elkö­ve­tő sér­tet­tek­nek össze­sen 211.500 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.