Főoldal » Hírek » Ügyészség 2021 – a büntetővégzés

Tovább­ra is kiemel­ten fon­tos, hogy a bíró­ság elé kerü­lő ügyek­ben minél hama­rabb jog­erős dön­tés szü­let­hes­sen. Ennek érde­ké­ben 2021-ben az ügyész­sé­gek a vád­eme­lé­sek 74,5 %-ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tet­tek indítványt.

Bün­te­tő­vég­zés ese­tén a bíró ira­tok alap­ján, sze­mé­lyes meg­hall­ga­tás nél­kül dönt. Ter­mé­sze­te­sen tár­gya­lás tar­tá­sa kér­he­tő, ha a bün­te­tő­vég­zés­ben fog­lal­tak­kal akár a vád­lott, a védő, vagy az ügyész­ség nem ért egyet.

Ezen eljá­rá­si forma a gya­kor­lat­ban nagyon haté­kony­nak bizo­nyult, mivel a bün­te­tő­vég­zés­sel érin­tett vád­lot­tak 85 %-nál a bün­te­tő­vég­zés jog­erő­re emel­ke­dett, tehát nem kér­ték tár­gya­lás tar­tá­sát, az ira­tok alap­ján hozott dön­tést min­den részt­ve­vő meg­fe­le­lő­nek tartotta.