Főoldal » Archív » Újabb fejlemények a Quaestor ügyben

Az alap­ügy­től koráb­ban elkü­lö­ní­tett, pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt jelen­leg még nyo­mo­za­ti szak­ban folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben új bizo­nyí­té­ko­kat sike­rült fel­de­rí­te­ni azzal kap­cso­lat­ban, hogy a vál­la­lat veze­tői hogyan, milyen mód­sze­rek alap­ján hoz­ták a pénz­ügyi döntéseket. 

Ezen újabb bizo­nyí­té­kok sze­rint, a cég­cso­port koráb­bi veze­tői – köz­tük az alap­ügy vád­lott­jai – a befek­te­tők pén­zé­nek a meg­té­rü­lé­sét nem az üzle­ti ter­vek sze­rint vég­zett gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség ered­mé­nyé­től, hanem rész­ben a ter­mé­szet­fe­let­ti erők beavat­ko­zá­sá­tól, így pél­dá­ul hindu tűz­szer­tar­tás­tól vár­ták, illet­ve ezek révén remél­ték a lelep­le­zés elke­rü­lé­sét is.

A Quaes­tor Érték­pa­pír Zrt. a fenti cél­ból igény­be vett ezo­te­ri­kus szol­gál­ta­tá­so­kért 2009 júni­u­sa és 2013 feb­ru­ár­ja között egy indi­ai cég kül­föl­di bank­szám­lá­já­ra mint­egy 72 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő USD össze­get utalt. Ezek­ről a szol­gál­ta­tá­sok­ról fik­tív szám­lá­kat állí­tot­tak ki, ame­lyek név­le­ge­sen tanács­adás­ról és érték­pa­pír ügy­nö­ki tevé­keny­ség­ről szóltak.

Ezen túl­me­nő­en, szin­tén a pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben olyan továb­bi új bizo­nyí­té­ko­kat is sike­rült besze­rez­ni, ame­lyek meg­is­mer­he­tő­vé tet­ték az alap­ügy vád­lott­jai által 2013. év köze­pé­től foly­ta­tott tit­ko­sí­tott e-mail leve­le­zést, ame­lyek tar­tal­ma ugyan­csak tovább erő­sí­ti a vádat.

A bírói szak­ban folya­mat­ban lévő alap­ügy­ben tar­tott mai tár­gya­lá­son a vádat kép­vi­se­lő ügyész az új bizo­nyí­té­kok tár­gya­lás anya­gá­vá téte­lét indítványozta.