Főoldal » Hírek » Újabb hivatalos személy elleni erőszak - Fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség újabb, rend­őrök­re táma­dó sze­mé­lyek őri­ze­tét ren­del­te el.

Az ügy előz­mé­nye sze­rint 2020. novem­ber 10-én, 22 óra­kor egy bor­so­di város­ban a 25 éves férfi alko­hol­fo­gyasz­tást köve­tő­en össze­ve­szett barát­nő­jé­vel, majd beült a gép­ko­csi­já­ba és neki­haj­tott a tár­sas­ház bejá­ra­ti ajtajának.

A cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök intéz­ked­ni kezd­tek, majd miu­tán a lég­al­ko­hol­mé­rő készü­lék alkal­ma­zá­sá­val meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi ittas álla­pot­ban van, közöl­ték vele, hogy min­ta­vé­tel cél­já­ból elő­ál­lít­ják a rendőrségre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi intéz­ke­dés köz­ben fel­ha­gyott az addi­gi együtt­mű­kö­dő maga­tar­tá­sá­val, majd ami­kor a rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak vele szem­ben, keze­it kisza­ba­dí­tot­ta a fogás­ból és az egyik rend­őrt fojtó fogás­sal átka­rol­ta, miköz­ben mind a ket­ten a föld­re kerültek.

Eköz­ben a másik rend­őr társa segít­sé­gé­re sie­tett, hasra fek­tet­ték a fér­fit és meg­pró­bál­ták meg­bi­lin­csel­ni, de az elkö­ve­tő­nek sike­rült újra kisza­ba­dul­nia a két rend­őr fogá­sá­ból, fel­állt és táma­dó test­tar­tás­ban állt meg velük szem­ben. Ekkor a rend­őrök könny­fa­kasz­tó gázt alkal­maz­tak, amely­nek hatá­sá­ra a férfi ellen­ál­lá­sa meg­tört, ezután meg­bi­lin­csel­ték, és előállították.

Tekin­tet­tel arra, hogy az elkö­ve­tő 26 éves barát­nő­je kia­bá­lá­sá­val és jelen­lé­té­vel folya­ma­to­san aka­dá­lyoz­ta az intéz­ke­dést, a nyo­mo­zó ügyész­ség mind­ket­tő­jü­ket gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta  ki hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, ame­lyet a nő bűn­se­géd­ként köve­tett el.

A férfi a val­lo­más­té­telt meg­ta­gad­ta, de a gya­nú­sí­tás ellen panasszal nem élt, míg a nő a gya­nú­sí­tás ellen panaszt jelen­tett be, ugyan­ak­kor tény­be­li­leg elis­mer­te a cse­lek­mény elkövetését.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te mind­két elkö­ve­tő őri­ze­tét, és hol­nap bíró­ság elé állí­tá­su­kat ter­ve­zi az elkö­ve­tés helye sze­rint ille­té­kes Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságon.