Főoldal » Archív » Újabb hivatalos személy elleni támadás a röszkei határátkelőn

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ez alka­lom­mal egy szerb kami­o­nost állí­tott bíró­ság elé, aki a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő pénz­ügy­őr­rel szem­ben lépett fel erő­sza­ko­san.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. júli­us 6-án, a NAV Csong­rád Megyei Adó- és Vám­igaz­ga­tó­sá­ga Rösz­kei Határ­ki­ren­delt­sé­gé­nek kilé­pő teher­for­gal­má­ban egy szerb honos­sá­gú jármű össz­tö­me­ge meg­ha­lad­ta a meg­en­ge­dett 7,5 ton­nát, így az érvény­ben lévő kami­on­stop­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­ket meg­sér­tet­te. Az ezt ész­le­lő pénz­ügy­őr zász­lós fel­szó­lí­tott a vád­lot­tat, hogy kísér­je a sza­bály­sér­té­si iro­dá­ba, aki ezt elő­ször meg­ta­gad­ta, majd az osz­tály­ve­ze­tő jelen­lé­té­ben szi­dal­maz­ni kezd­te a pénz­ügy­őrt. Az elkö­ve­tő annak érde­ké­ben, hogy önké­nye­sen kivon­ja magát az eljá­rás alól, meg­sze­rez­te az író­asz­ta­lon elhe­lye­zett úti okmá­nyok között lévő útle­ve­lét és meg­pró­bál­ta az iro­dát elhagy­ni, amit a pénz­ügy­őr igye­ke­zett meg­aka­dá­lyoz­ni. A ter­helt dula­kod­ni kez­dett a zász­lós­sal, amely során meg­ha­rap­ta a sér­tett bal kezé­nek muta­tó ujját, ezzel vérző, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va.

Az ügyész­ség őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt – aki tény­re és bűnös­ség­re kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett –, majd gyor­sí­tott eljá­rás­ban, 2019. augusz­tus 12. nap­ján a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta.

A bíró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki az elkö­ve­tőt hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben, ezért két év, vég­re­haj­tá­sá­ban négy évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te.  A járás­bí­ró­ság – a bün­te­tés­re vonat­ko­zó ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en – a nem magyar állam­pol­gár elkö­ve­tőt három évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­le­tet az eljá­rás vala­mennyi sze­rep­lő­je tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emel­ke­dett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség leg­utóbb 4 nap­pal ezelőtt járt el hason­ló gyor­sí­tott eljá­rás­ban egy török állam­pol­gár­sá­gú férfi és fia ellen, akik az a rösz­kei határ­át­ke­lőn szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy szin­tén kilé­pés­re vára­ko­zó moto­ros­sal, majd dula­kod­ni kezd­tek a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­kel. Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:  https://ugyeszseg.hu/kiutasitottak-a-hataratkelon-rendorokre-tamado-kulfoldieket/